Vertical Garden สวนแนวตั้ง Type B 7

เราเลือกใช้ดอกไม้ประดิษฐ์คุณภาพดีเยี่ยม ซึ่งมีทั้ง ดอกไม้ประดิษฐ์แบบทำเอง (Hand made) จากไทย ดอกไม้เกรด A , Premium จากโรงงานไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ